Uspešno prezentovan diplomski rad kao rezultat projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”

Student Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum u Beogradu, Angelina Buljubašić, uspešno je danas prezentovala diplomski rad “Primena ekoloških rešenja u revitalizaciji površinskog toka – studija slučaja Velika Reka”, koji je proizašao kao rezultat aktivnosti studenata na projektu “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i opštine Mali Zvornik 2017. godine.

Cilj istraživanja za potrebe diplomskog rada jeste testiranje primene metode testiranje primene metode za brzu ocenu ekološkog stanja elemenata akvatičnog sistema površinskog toka u funkciji predloga  “mekih” tehnika koje imaju višestruku ulogu: unapređenje ekološkog stanja površinskog toka uz istovremeno smanjenje rizika od bujičnih plavljenja.

Na  današnjoj prezentaciji prikazane su moguće tzv. “zelene tehnike”, koje se mogu uspešno primeniti na predmetnoj istraživanoj lokaciji u donjem toku Velike Reke, kojima se može značajno poboljšati stanje rečnog korita, smanjiti rizik od erozije, i unaprediti staništa za akvatične vrste, a koje ne zahtevaju velika investiciona ulaganja i mogu predstavljati reprezentativan primer dobre prakse u revitalizaciji delova površinskih tokova gde je to potrebno.

Zahvaljujemo se diplomiranom analitičaru zaštite životne sredine Angelini Buljubašić i želimo joj uspešan profesionalni rad i usavršavanje.