Predstavljen rad na konferenciji III ekološkoj konferenciji “Smederevo – ekološki grad”

Na Konferenciji “Smederevo – ekološki grad” koja je održana 23 i 24. novembra 2018. godine, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju predstavljen je rad Identifikacija stanja elemenata rečnog toka u funkciji predloga mera revitalizacije – Studija slučaja: Velika Reka. U radu su korišćena istraživanja u okviru projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”, podržanog sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine, 2017. godine.

U radu je prikazana primena metode za brzu procenu stanja elemenata akvatičnog ekosistema na odabranoj lokaciji u donjem toku Velike reke (sliv reke Drine) u opštini Mali Zvornik, u funkciji određivanja mera revitalizacije dela posmatranog vodotoka. Metoda koja je primenjena dala je rezultate u svetu, a prvi put testirana u Srbiji 2016. godine u slivu reke Drine. Set “zelenih” mera koji je predložen u funkciji revitalizacije akvatičnog ekosistema na posmatranoj lokaciji, je takođe dao uspešne rezultate u svetu, naročito su analizirana iskustva Slovenije i SAD-a. Rezultati koji su prikazani su proistekli iz rada na terenu, i pokazali su da se predloženim metodom može izvršiti identifikacija problema i na osnovu rezultata predložiti mere koje bi bile predmet daljih razmatranja i/ili istraživanja za aplikaciju.