Predstavljanje projekta Value Drina na regionalnom treningu u okviru Programa Cressida

U okviru regionalne radionice “Procena stanja malih vodotokova”, predviđene programom Cressida (Izgradnja kapaciteta  lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim) koordinator akcije Value Drina predstavila je projekat Value Drina učesnicima skupa, zajedno sa predstavnikom opštine Mali Zvornik. Predstavljeni su rezultati sprovedenih aktivnosti, odnosno primenljivost SVAP2 (Stream Visual Assessment Protocol 2) metode na pritokama reke Drine u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija.

Jedan od ciljeva ove radionice jeste bio i da se na terenu predstavi metoda za evaluaciju i monitoring stanja malih vodotokova sliva reke Drine (SVAP2) i inicira saradnja između opština u slivu reke Drine na zajedničkim sličnim akcijama, koje će doprineti implementaciji Okvirne direktive o vodama i isto tako koje će doprineti unapređenju ekološkog statusa same reke Drine.

Radionica je održana 14-16 juna 2017. godine na Zlatiboru, a praktičan rad na terenu predstavljen je na reci Rzav – Crni Rzav na tri odabrane lokacije, gde su participanti (predstavnici gradova i opština:Sremska Mitrovica, Šabac, Užice, Bogatić, Loznica, Bajina Bašta, Ljubovija, Krupanj i Priboj) zajedno sa predstavnicima US EPA, predstavnikom REC-a koji koordinira aktivnosti programa Cressida za Srbiju, koordinatorom projekta Value Drina i predstavnikom opštine Mali Zvornik imali prilike da timski evaluiraju odabrane lokacije i time usvoje nova znanja koja će im dalje koristiti u implementaciji sličnih akcija u svojim lokalnim zajednicama.

Workshop Welcome – Gordana Kužuharova (REC)

Workshop Welcome – Clayton Cox (US EPA)

Pregled propisa i jačanje Republike Srbije u oblasti kvaliteta vode – Vesna Mitrović (MPZZS)

Nadležnost i aktivnosti Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije – Dragana Vidojević (Agencija za zaštitu životne sredine)

Value Drina – Sladjana Djordjevic (NVO Ekodrina)

Using Watershed Stewardship to Build Sustainability and Resilience – Clayton Cox (US EPA)

Creating and Managing Watershed Stewardship Programs – Kelsey Aho (US EPA)

SVAP2, Serbia Edition – Joseph Flotemersch (US EPA)