Pokrenuta inicijativa za uvođenje transparentnog finansiranja OCD u opštini Mali Zvornik

Prezentaciju pravnog okvira i principa na kojima se zasniva transparentno finansiranje OCD-a iz opštinskih budžeta održala je Vanesa Belkić iz beogradske organizacije “CenTriR”.

O problemima, preprekama i izazovima u finanisranju OCD iz lokalnog budžeta govorio je Miroslav Tamburić, iz Udruženja građana “Forca” iz Požege, koje predstavlja primer dobre prakse u Srbiji u oblasti transparentnog finansiranja OCD iz opštinskog budžeta.
Glavna poruka ovog skupa je da opštinske uprave nisu u obavezi da finansiraju projekte organizacija civilnog društva, ali da su, ako se odluče da to čine, dužne da sredstva dodeljuju na način utvrđen zakonom, odnosno putem javnog konkursa.

Okrugli sto u Malom Zvorniku, osim za edukaciju i informisanje učesnika, poslužio je i kao prilika za pokretanje inicijative od strane organizacija civilnog društva da Opština Mali Zvornik od ove, odnosno naredne godine otpočne dodelu budžetskih sredstava namenjenih finansiranju projekata udruženja putem javnog konkursa. Inicijativu  za to usmeno je podržala većina okupljenih predstavnika lokalnih udruženja, izražavajući  spremnost da inicijativu potpišu i upute Opštini.

Članovi Udruženja “Eko Drina” podsetili su svoje kolege na značaj umrežavanja OCD-a na svim nivoima i postojanje Memoranduma o saradnji udruženja na području Podrinja, potpisanog juna 2015. godine od strane 13 organizacija, u okviru projekta “Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda”, kao jednog od više mogućih oblika umrežavanja i zajedničkog delovanja udruženja.

Kao jedna od najaktivnijih organizacija u opštini, koja ostvaruje zapažene rezltate u radu, “Eko Drina” prihvatila je ulogu organizacije koja će koordinirati u procesu pokretanja i potpisivanja inicijative za uvođenje transparentnog finansiranja OCD u opštini Mali Zvornik.

Okrugli sto posvećen transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta opštine održan je kao pretposlednja aktivnost u okviru tromesečnog projekta “Da li znaš da imaš pravo da znaš”, koji realizuje UG “Građanski savet opštine MaliZvornik”.

Stručna saradnica za lokalnu samoupravu ovog udruženja Danijela Jović, koja je na početku Okuglog stola u kratkim crtama predstavila projekat, istakla je da je on u završnoj fazi, te da su u protekla tri meseca, zahvaljujući  dobroj saradnji i podršci od strane Opštinske uprave u Malom Zvorniku,  ostvareni planirani rezultati projekta i napravljeni značajni pomaci u pogledu transparentnosti rada lokalne samouprave u Malom Zvorniku.

Projekat “Da li znaš da imaš pravo da znaš” finansira Evropska unija kroz Program Podrška civilnom društvu 2013, u okviru projekta “Jačanje lokalne tranparentnosti”, koji sprovode Beogradska otvorena škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava”.