Održana javna rasprava o Planu održivog korišćenja i zaštite prirodnih resursa za opštine Mali Zvornik i Zvornik

Zaštita životnog okruženja, očuvanje i unapređenje zajedničkih resursa, oblasti su kojima susedne opštine Mali Zvornik i Zvornik pridaju značaj kakav zaslužuju, prvenstveno jer su motivisane, organizovane i finansijski podstaknute dvogodišnjim projektom “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”.
U saradnji sa Unijom ekologa (UNECO), čija je predstavnica Slađana Đorđević, javna rasprava o Planu održivog korišćenja i zaštite prirodnih resursa za opštine Mali Zvornik i Zvornik održana je u petak 31.10.2014. godine u Malom Zvorniku u Velikoj sali Opštinske uprave. Ovaj plan je pripremljen u okviru izrade Studije o održivom korišćenju i zaštiti prirodnih resursa u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina (IPA projekat).
Branko Radić, koordinator za izradu Studije za opštinu Mali Zvornik, obratio se prisutnima u ime domaćina, izloživši SWOT analizu (analiza snaga, slabosti, šansi i opasnosti), odnosno preduslove za ostvarenje ovakvih projekata, te aktivnosti i projekte koje je moguće realizovati u periodu od 2015. do 2020. godine na teritoriji opštine Mali Zvornik, prvenstveno na zaštiti vodotokova, zaštiti Zvorničkog jezera od zatrpavanja muljem, izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (atmosferske i fekalne kanalizacije), poboljšanju vodosnabdevanja, rekultivaciji smetlišta i divljih deponija, nadzoru, merenju i sprečavanju aerozagađenja, uvođenju kontejnera za separaciju otpada koji bi se upućivao u centre za reciklažu i unapređenju ekološke svesti sugrađana, prvenstveno školskog uzrasta, ka korenitim promenama odnosa prema životnom okruženju.
Akcioni plan za opštinu Zvornik o održivom korištenju i zaštiti predstavila je radna grupa, predvođena Milom Knežević, koordinatorkom radne grupe za izradu studije. Njen kolega Aleksandar Jevtić prezentovao je brojne projekte opštine Zvornik, viziju razvoja i moguće poteškoće u realizaciji. U okviru samog projekta, radna grupa je definisala nekoliko strateških oblasti koje se prvenstveno odnose na zaštitu zemljišta, vode i vazduha. Ova opština, koju naseljava više od 60.000 stanovnika, na oko 370 kvadratnih kilometara, primarno je posvećena izradi obaloutvrda i sistema za zaštitu od poplava, te prečistača otpadnih voda. Već je pristupila izradi Studije koja će definisati vrste kolektora i najpodesnije lokacije na kojima bi trebali biti postavljeni kolektori.
Kneževićeva je uputila metodološke sugestije učesnicima u ovom projektu da ova dokumenta mogu prvenstveno biti formulisana i prezentovana kao studije, ali je njihov značaj izuzetan za definisanje godišnjih akcionih planova, te implementaciju (uvođenje iz stadijuma projektovanja u stadijum operativnog rada) prema raspoloživim budžetskim sredstvima, u saradnji sa evropskim donatorima, odnosno fondovima Evropske Unije.
Slađana Đorđević, predstavnica Unije ekologa (UNECO), istakla je da za razvoj ekološke svesti nije presudno uvođenje posebnih predmeta tokom školovanja, a kroz primere dobre prakse, putem priručnika, brošura, uz posredovanje civilnog sektora, moguće je edukovati zainteresovane učenike, organizovati radionice i seminare u njihovim školama, uputiti ih u ekološke centre i kampove.
Unija ekologa UNECO, iz Beograda, i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR), iz Sarajeva, započeli su 1. decembra 2012. relizaciju projekta “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”. Ciljevi projekta su u skladu sa rešavanjem najvećih problema životne sredine u ovoj regiji – jačanje kapaciteta lokalne samouprave u oblasti upravljanja prirodnim resursima, primene strateških dokumenata i sprovođenja relevantnih zakona, kreiranje strateškog pristupa zaštiti i korišćenju prirodnih resursa na lokalnom nivou i unapređenje međusobne saradnje i komunikacije među svim zainteresovanim stranama u regionu, posebno između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Glavni korisnici projektnih rezultata trebalo bi da budu lokalne vlasti u šest opština prekograničnog regiona – tri u Srbiji (Bogatić, Ljubovija, Mali Zvornik) i tri u Bosni i Hercegovini (Bijeljina, Zvornik i Bratunac). Uz njih, koristi će imati i sva javna komunalna preduzeća koja se bave šumskim i vodnim resursima kao i organizacije civilnog društva koje rade na teritoriji pomenutih opština.