Održan sastanak projektnog tima i terenski rad u okviru projekta Naš Kapital – naša odgovornost

U ponedeljak 31.10 i utorak 01.11.2016 održani su radni sastanci projektnog tima i terenski rad na pilot lokaciji na Radaljskoj reci. Na odabranim pilot lokacijama u okviru aktivnosti identifikacije funkcionalnog stanja vodotoka korišćen je originalni upitnik metodološkog pristupa za ocenu riparijalnih zona lotičkog sistema (Proper Function Condition for Lotic System).

Jedan od ciljeva projekta jeste stvaranje preduslova za integrativni pristup u upravljanju vodnim resursima kreiranjem baze podataka o riparijalnim područjima i geomorfološkim atributima odabranih pilot vodotokova na teritorijama opština Mali Zvornik i Ljubovija, kao i da se promoviše značaj dobrog potencijala riparijalnih područja za dobar ekološki status vodotoka i očuvanje biodiverziteta.

Ovakav pristup brze procene pravilnog funkcionisanja stanja lotičkog sistema kojim se ocenjuju hidrološki i geomorfološki atriburi i stanje vegetacije u priobalju može biti koristan alat za integrisan pristup u upravljanju vodnim resursima na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Projektom je predviđena razmena iskustava sa opštinama u Podrinju na jednodnevnom skupu koji će biti održan u drugoj polovini novembra 2016. godine.