Mali Zvornik deo istraživanja: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?

U toku je istraživanju za potrebu izrade novog Nacionalnog izveštaja o ljudskom razvoju u Srbiji. Cilj istraživanja je da ponudi konkretne predloge za unapređenje odgovora i pripreme na rizike od prirodnih katastrofa na lokalnom nivou. U omladinskom klubu Kancelarije za mlade, 16. oktobra predstavnici Centra za istraživanje javnih politika i Centra za socijalne politike iz Beograda održali su sastanak sa aktivistima udruženja i organizacija civilnog društva (OCD) u Malom Zvorniku kako bi se upoznali sa svim aktivnostima koje su, tokom vanredne situacije 2014. godine, u uslovima katastrofe, elementarne nepogode, bujičnih poplava i klizišta, preduzele nevladine organizacije (NVO), samostalno ili u saradnji sa lokalnom zajednicom. Mali Zvornik je jedna od 13 opština odabranih za sprovođenje ovog istraživanja.
Otpornost i vitalnost opština u Srbiji da odgovore na rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa ključna je tema Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) za 2015. godinu i novog istraživanja koje treba da ponudi konkretne predloge za efikasnije delanje institucija na lokalnom i nacionalnom nivou. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji izabrao je Centar za istraživanje javnih politika i Centar za socijalne politike iz Beograda da pripreme ovaj novi NHDR kao odgovor na izazove s kojima se Srbija suočila tokom prošlogodišnjih majskih poplava. UNDP i Vlada Srbije dele stav da otpornost i pripremljenost opština da odgovore na rizične situacije predstavlja strateški važnu temu koja zahteva sveobuhvatnu analizu kroz objektiv humanog razvoja.
Pored predstavnika lokalne samouprave, polazeći od činjenice da su predstavnici nevladinih organizacija uvek prisutni u svim vanrednim situacijama, da su direktno uključeni u sve aktivnosti, u cilju otklanjanja nastale štete, upućeni su im pozivi za učešće u fokus grupi.
Teme za rad fokus grupa, su preventiva, planiranje, odgovor na rizike od prirodnih katastrofa u lokalnoj zajednici, sa naročitim naglaskom na ulogu mehanizama koordinacije, saradnje, razmene informacija različitih aktera u tom sistemu i naročito ulogu i angažovanje lokalnih organizacija civilnog društva volontera i lokialnog stanovništva u gore navedenim procesima.
Sastanak sa predstavnicima Opštinske uprave i lokalne samouprave predvodio je Stevan Vujasinović, rukovodilac za odnose s javnošću i Savetnik za partnerstva sa privatnim sektorom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).