O ORGANIZACIJI

Ekologija je naučna disciplina koja se bavi odnosima između organizama i njihove prošlosti, sadašnjosti i budućeg okruženja.


Ovi odnosi uključuju fiziološke odgovore pojedinaca, strukturu i dinamiku populacija, interakcije među vrstama, organizaciju bioloških zajednica i preradu energije i materije u ekosistemima.

O organizaciji

EKO CENTAR DRINUM je osnovan 2009. godine sa ciljem sistematskog angažovanja na planu zaštite životne sredine.

Misija udruženja jeste zaštita životne sredine i stvaranje otpornijeg društva u skladu sa ciljevima održivog razvoja Agende 2030.
Organizacija je u svom desetogodišnjem radu realizovala iz projekata i akcija koji se odnose na istraživanja, edukaciju i treninge u oblasti zaštite i unapređenja vodnih resursa i riparijalnih oblasti, u oblasti primena zelenih tehnologija za rešavanje problema degradaije površinskih tokova, rešavanje konkretnih pitanja u oblasti adaptacije na prirodni hazard, i dr.
U svom dosadašnjem radu, EKO-CENTAR DRINUM je programski opredeljen za integrisanje pitanja adaptacija na klimatske promene u sprezi sa zaštitom staništa priobalnih područja površinskih voda i neformalnu edukaciju.

Udruženje Eko-centar Drinum je nestranačka, neprofitna organizacija osnovana 2009. godine da bi:

 

Posebno važan cilj Udruženja je povezivanje svih činilaca uključenih u oblast primenjene ekologije: fizičkih i pravnih lica privatnog, javnog sektora i civilnog sektora, stvaranja mreže zainteresovanih za ekološke akcije, projekte i programe i uključivanje nacionalne mreže u međunarodnu saradnju.

Društvena promena je osnova našeg rada. Ideje kojima se vodimo nisu usmerene na ličnu korist, već na dobrobit veće grupe ljudi i društva u celini.
Svi građani i građanke imaju ista ljudska prava. Podržavamo primenu relevantnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, a posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima. Društvo treba da teži da obezbedi ravnopravne mogućnosti za sve bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno poreklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu.
Kao nevladina i neprofitna organizacija odgovorni smo za svoj rad i rezultate javnosti, našim korisnicima i partnerima, zajednicama u kojima radimo.

Ciljevi

Naši ciljevi su:

Radi efikasnijeg delovanja i rada Skupština Udruženja usvaja Programske ciljeve kao i Plan i program rada za svaku kalendarsku godinu. Svi članovi Udruženja imaju pravo učešća u pripremi i izradi predloga ovih dokumenata.

Misija

Unapređenje zaštite životne sredine i stvaranje otpornijeg društva u skladu sa ciljevima održivog razvoja Agende 2030.

Organizacija daje pun i efikasan doprinos ključnim segmentima dinamičnog razvoja društva u skladu sa principima održivog razvoja. Kroz saradnju i osnovanu mrežu organizacija nastoji da postigne rezultate u promociji, primeni i valorizaciji modernih strategija i opredeljenja društvenog i ekonomskog progresa lokalne, regionalne i šire zajednice. 

Ostvarivanjem pune i efikasne saradnje na implementaciji projekata u svojim sektorima delovanja organizacija i mreža razvijaju partnerstva sa drugim organizacijama u zemlji i regionu Jugoistočne Evrope, poslovnim sektorom i vladinim institucijama, u cilju davanja doprinosa procesima modernizacije, evrointegracija i reformi društva.

Princip rada

Primenjujemo vrednosti u praksi

Ideje o društvenoj promeni za koje se zalažemo odražavaju se u praksi kroz način na koji radimo da bismo ostvarili svoje ciljeve, kroz strukturu organizacija, procedure i pravila rada, odnos prema osobama koje angažujemo i zapošljavamo, volonterima, građanima, partnerima i promovisanje u javnosti.
Istinito prikazujemo informacije vezane za naš rad, aktivnosti i rezultate.

NEZAVISNI SMO

Nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, aktivnosti i programa. Ne prihvatamo obaveze prema bilo kom pojedincu, organizaciji, instituciji ili političkoj partiji ukoliko one mogu uticati na nezavisnost u donošenju odluka. Uspostavljamo procedure i pravila za rad koje sprečavaju donošenje odluka koje nisu u skladu sa našim vrednostima ili ne doprinose društvenoj promeni koju želimo da postignemo.

POŠTUJEMO ZAKON

Odgovorni smo vladavini zakona u državi u kojoj radimo kroz poštovanje zakona, propisa i međunarodnih ugovora koji se primenjuju u Srbiji. Ukoliko se ne slažemo za zakonima, ne kršimo ih, već aktivno delujemo da ih promenimo.

OBEZBEĐUJEMO NAJVIŠI KVALITET UPRAVLJANJA

Posvećeni smo stalnom unapređivanju dobrih praksi u upravljanju našim radom. Smatramo da nezavisna i volonterska tela, poput Upravnih i Nadzornih odbora imaju važnu ulogu u odlučivanju i nadgledanju naših aktivnosti, rada i rezultata. Za članove i članice organa i tela biramo kompetentne, odgovorne i nezavisne osobe.

IMAMO JASNE POLITIKE KONFLIKTA I INTERESA

Svesni smo da svako od nas može, u okviru svakodnevnog posla, doći u situacije u kojima se sukobljavaju različiti interesi. Ulažemo napore i uspostavljamo procedure da sve postojeće i potencijalne sukobe interesa na vreme prepoznamo i sprečimo, odnosno korigujemo tako da ni u jednoj situaciji ne nanesu štetu organizaciji, našim korisnicima, partnerima i saradnicima.

NAŠ RAD JE JAVAN

Smatramo da smo za naš rad odgovorni građanima i građankama Srbije. Zato sve aspekte našeg rada činimo dostupnim javnosti - bilo da je reč o aktivnostima, rezultatima ili finansijskim sredstvima.

PROFESIONALNI SMO U OBAVLJANJU AKTIVNOSTI

Posvećeni smo stalnom unapređivanju kvaliteta našeg rada. Angažujemo kompetentne osobe, ažurni smo, informisani i poštujemo principe dobre komunikacije. Ispunjavamo obećanja i obaveze koje preuzimamo i ne preuzimamo obaveze za koje nismo sigurni da možemo da ih ispunimo.

PRINCIPIJELNI SMO U PRIKUPLJANJU SREDSTAVA

Posvećeni smo stalnom unapređivanju dobrih praksi u upravljanju našim radom. Smatramo da nezavisna i volonterska tela, poput Upravnih i Nadzornih odbora imaju važnu ulogu u odlučivanju i nadgledanju naših aktivnosti, rada i rezultata. Za članove i članice organa i tela biramo kompetentne, odgovorne i nezavisne osobe.

ODNOS PREMA SREDSTVIMA KOJA SU NAM POVERENA

Odnosimo se odgovorno prema sredstvima koja su nam poverena. Pažljivo upravljamo finansijama i vodimo računa kako o efikasnosti tako i o efektivnosti.

POŠTUJEMO LJUDE KOJI RADE

Poštujemo prava naših članova i volontera i interna dokumenta, pravila i procedure formiramo tako da su u skladu sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima o poštovanju ljudskih prava. Tretiramo članove i volontere sa poštovanjem i dostojanstvom, vodimo računa o zdravlju i socijalnoj sigurnosti, ulažemo u njihov razvoj i omogućavamo da iskoriste potencijale, trudimo se da adekvatno nagradimo njihov trud.

CENIMO KORISNIKE

Prema ljudima sa kojima radimo odnosimo se profesionalno, ljubazno, pristojno i pošteno, sa poštovanjem i dostojanstvom. Imamo jasnu komunikaciju i otvoreni smo u vezi toga šta možemo i šta ne možemo da uradimo. Uključujemo ih u odluke koje donosimo.

Ne pravimo razliku među njima bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno poreklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu.

Uspostavljamo mehanizme koji omogućavaju korisnicima da izraze kritičko mišljenje o našem radu.

POŠTUJEMO PRINCIPE DOBRE SARADNJE

Sa organizacijama, institucijama i licima sa kojima komuniciramo ili sarađujemo rukovodimo se principima uzajamnog uvažavanja i međusobnog poštovanja i tolerancije. Ukoliko upućujemo kritike na njihov rad, ne upotrebljavamo uvrede, laži i klevete, a pre izricanja mišljenja prikupimo sve informacije i uverimo se da su tačne. Posebno vodimo računa o poštovanju ovih principa prilikom komunikacije i saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva. Pružamo aktivnu podršku svim inicijativama civilnog društva osim ukoliko su u suprotnosti sa našim vrednostima i principima.

Eko centar Drinum
u brojkama

0
Publikacija
0
Godina iskustva
0
Realizovanih projekata

Mreža OCD u Podrinju

U okviru projekta Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda formirana je mreža NVO u regionu Podrinja zasnovana na zajedničkim interesima i ciljevima.

Organizacije – članice mreže su potpisivanjem Memoranduma o saradnji složile se da će ostvarivati aktivnosti u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, primene načela i principa održivog razvoja, zaštiti i održivom korišćenju prirodnih resursa, unapređenju dostupnosti informacija od javnog značaja, jačanju lokalne zajednice za adaptivni odgovor na klimatske promene.

Članice mreže međusobno se dogovaraju o zajedničkom učešću u politikama zaštite životne sredine, u međusobnoj razmeni informacija i zanja, kao i podsticanje jačanja kapaciteta organizacija članica.

Mali Zvornik

 1. Udruženje građana „Eko centar Drinum“ Mali Zvornik, Ljiljana Ristanović, tel. +381 69 5595659, udruzenje@ekodrina.org
 2. Udruženje građana „Građanski savet opštine Mali Zvornik”, Nenad Radić, tel. + 381 65 3534567, gradjanskisavetmz@gmail.com
 3. Odred izviđača OIP ”Drina” Mali Zvornik, Zoran Aleksić, tel. +381 61 6183296, izvidjacimalizvornik@gmail.com
 4. Udruženje pčelara ”Matica” Mali Zvornik, Marinko Perić, tel. +381 61 8826168
 5. Kancelarija za mlade Mali Zvornik, Nevena Đukanović, tel. +381 15 471138, +381 64 2585796, mail: malizvornik@gmail.com

Ljubovija

 1. Omladinsko ekološko udruženje „Naša Ljubovija“ Ljubovija, Nebojša Aleksić, tel. +381 64 3384218, mail: office@nasaljubovija.co.rs
 2. Rafting klub „Drinska regata“ Ljubovija, Zoran Vojinović (KEP), tel. + 381 64 2735034, + 381 60 6088808, + 381 11 288 18 76, mail: drinskarkep@ptt.rs
 3. „Kriva Drina“ Ljubovija, tel. + 381 64 8333820
 4. Kancelarija za mlade Ljubovija, Miloš Petrović, + 381 64 3832391

Loznica

 1. Odred izviđača ”Gučevo” Loznica, Zoran Matić, tel. +381 65 3535040, +381 15 875045, mail: office@gucevotravel.co.rs
 2. Udruženje građana ”Svetionik”, Dragica Lakanović, tel. +381 65 8773700
 3. Udruženje građana ”Iskra”, Nadica Polić tel. +381 64 2062487
 4. Planinarsko društvo ”Gučevo” Loznica, Radivoje Đokić, tel. +381 65 9646696, mail: pkgucevo@gmail.com
 5. Udruženje građana “Nimbus” Loznica, Dejan Velimanović, tel.+381 65 2232289, mail: velimanovic@gmail.com
 6. Udruženje domaćina “Tršić”, Predrag Mišić, tel.+381 64 3014526, mail: misicpedja@gmail.com
 7. Udruženje građana “Da budemo zdravi”, Aleksandar Dimitrić, tel.+381 64 8858580, mail: dimopres@gmail.com
 8. Udruženje građana “Kosmopolit” Loznica, Dalibor, tel.+381 63 1676019, mail: loznica@gmail.com
 9. Udruženje građana “Protego”, Svetlana Lakanović, tel. +381 15 882755, mail: lakanovic@gmail.com
 10. Udruženje građana “Oreol”, Monika Erić, tel.+381 63 1117072
 11. Kancelarija za mlade Loznica, Tanja Matić, tel. +381 15 893758, mail: loznica@yahoo.com

Krupanj

 1. Odred izviđača ”Rađevina” Krupanj, Željko Teovanović, tel. +381 64 2815887, mail: frigos@yahoo.com
 2. PSK ”Soko” Krupanj, Vladimir Stefanović, tel. +381 65 2001083, mail: vladobudin@gmail.com
 3. Udruženje ”Eko bike” Dušan Žugić, tel. +381 64 2585558, mail: ekobikekrupanj@yahoo.com
 4. Udruženje ”Zeleno oko” Krupanj, Marko Nikolajević, tel. +381 64 3470467, mail: markonikolajevic@gmail.com

Partnerske organizacije

Članstvo

Pozivamo mlade da se aktivno uključe

Članstvo u organizaciji je dobrovoljno. Članovi se angažuju ravnopravno u skladu sa svojim afinitetima na aktivnostima same organizacije i isto tako na projektnim aktivnostima koje realizuje organizacije ili mreža OCD u Podrinju.
Poštujemo mlade i izbegavamo bilo kakav oblik diskriminacije na osnovu njihove rase, religije, polne/rodne pripadnosti, seksualne orijentacije, nacionalne pripadnosti, uzrasta, obrazovanja, socioekonomskog statusa i dr. Ohrabrujemo mlade da poštuju različitosti, posebno sa aspekta multikulturalnosti. U radu je jasno objašnjena priroda i granica poverljivosti. Informacije poverene u jednu svrhu, ne smeju se koristiti u druge svrhe bez odobrenja mlade osobe – osim ukoliko je vidljiva jasna opasnost za mladu osobu, omladinskog/u radnika/cu ili nekog/u drugog/u pojednica/ku.
Informišemo mlade i vodimo diskusije sa mladima o različitim mogućnostima i ishodima određenih odluka i izbora pre donošenja krajnjih odluka. Mladima se omogućava učenje, kako bi se razvili kapaciteti i samopouzdanje za aktivno učešće u procesu donošenja odluka.
Mi preuzimamo odgovornost za procenu rizika i bezbednosti mladih u aktivnostima u kojima učestvuju. Takođe, odgovorni smo za sopstvene kompeticije i stručnost, i podstičemo mlade da uče putem suočavanja sa izazovima u obrazovnim aktivnostima uz izbegavanje nepotrebnog rizika.
Ohrabrujemo mlade na samostalan rad, udruživanje i rad na pitanjima koja su od zajedničkog interesa i promovišemo njihove profesionalne uspehe.

Šta dobijaju mladi?

 • Iskustvo u radu
 • Mogućnost angažmana na projektima i akcijama
 • Veštine (kako napisati dobar CV, kako napraviti sajt, pisanje projektnih predloga, implementacija aktivnosti, veštine komunikacije, veštine pregovaranja i dr.)
 • Preporuke

Poboljšanje životne sredine u budućnosti može započeti već danas - i to samo jednom idejom!!!